Ako získam odškodnenie?

Chcete získať spravodlivé odškodnenie? Obráťte sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z autohavárie.

Pri uplatňovaní práv na odškodné platia prísne premlčacie lehoty, preto je vhodné kontaktovať našu spoločnosť čím skôr. V niektorých prípadoch dokážeme získať odškodnenie až 3 roky od havárie.

Cieľom našej práce je pomáhať poškodeným získať odškodnenie za ujmu na zdraví po autohavárii z PZP vinníka nehody. Poznáme prax poisťovní, ktoré z pravidla odrádzajú poškodených nezmyselnou byrokraciou alebo im navrhujú, aby podpísali jednostranne nevýhodné dohody o urovnaní. Čoraz častejšie je poškodeným výplata ich odškodného odmietnutá s odkazom na domáhanie sa svojich práv súdnou cestou.

Pomôžeme Vám získať spravodlivú výšku náhrady škody na zdraví. Jedná sa o:

  • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné)
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky)
  • náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na zárobku po pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

 Ak chcete, aby sme Vám pomohli s riešením vzniknutej ujmy na zdraví pri dopravnej nehode, prosím kontaktujte nás.